Regulamin kina Baśń

REGULAMIN KINA BAŚŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIASTOWIE

§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług w Kinie Baśń, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy ulicy Warszawskiej 24 w Piastowie, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Kultury, wpisany
do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Piastowa pod numerem /SO-IV7/92 NIP 534-14-45-458, REGON 000285557, zwana dalej „Kino Baśń”.
2. Zakup biletu wstępu do Kina Baśń jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

§ 2
1. Wejście do sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu obsłudze kina ważnego biletu wstępu .
2. Bilety możliwe są do nabycia w kasie biletowej Kina Baśń lub za pomocą strony www.mokpiastow.pl zakładka Kino Baśń https://mokpiastow.pl/kino-basn-2/ 
3. Kasa biletowa Kina Baśń czynna jest 30 minut przed pierwszym seansem oraz 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
4. Zasady zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej www.mokpiastow.pl oraz zasady reklamacji i zwrotu takich biletów określa Regulamin zakupu biletów poprzez stronę internetową www.mokpiastow.pl dostępny na stronie internetowej www.mokpiastow.pl
5. Bilety sprzedawane są według cennika biletów obowiązującego w Kinie Baśń. Cennik Kina Baśń dostępny jest na stronie www.mokpiastow.pl i w lokalu kina. Na wybrane seanse mogą obowiązywać ceny specjalne. Informacja dotycząca seansów, na które obowiązują ceny specjalne, dostępna jest w kasach kina oraz na stronie internetowej www.mokpiastow.pl
6. Bilety w cenach obniżonych w stosunku do ceny biletu normalnego, przeznaczone są dla określonych kategorii wiekowych lub określonych kategorii osób. Bilety te mogą nabyć osoby spełniające określone kryteria, w szczególności po okazaniu odpowiedniego dokumentu, w tym dokumentu tożsamości. W przypadku nie okazania odpowiedniego dokumentu w kasie kina lub podczas kontroli biletu, klient jest zobowiązany do dokonania w kasie kina dopłaty do ceny biletu normalnego.
7. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży i studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz osobom niepełnosprawnym (za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – zaświadczenia, legitymacji).
8. Opiekun osoby niepełnosprawnej może przebywać na sali kinowej w ramach biletu nabytego przez osobę niepełnosprawną w przypadku niepełnosprawności znacznie utrudniającej osobie niepełnosprawnej samodzielne poruszanie się na terenie kina. W takim przypadku opiekunowi osoby niepełnosprawnej jest wydawane zaproszenie dla opiekuna.
9. Dziecko w wieku do 3 lat, o ile nie zajmuje oddzielnego miejsca, może przebywać na sali kinowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna w ramach jego biletu. Weryfikacja wieku odbywa się podczas zakupu biletu lub przy wejściu na salę kinową, za okazaniem dokumentu potwierdzającego, że dziecko nie skończyło trzech lat.
10. Przy zakupie biletów studenckich oraz uczniowskich nie są honorowane karty Euro 26, ITIC i legitymacje doktoranckie.
11. Bilety seniorskie przysługują osobom posiadającym status emeryta, osobom powyżej 60 lat oraz weteranom (tj. osobom posiadającym legitymację weterana i weterana poszkodowanego).
12. Bilety grupowe przysługują grupom zorganizowanym liczącym co najmniej 15 osób.
13. Bilety rodzinne przysługują tylko na seanse dziecięce lub familijne, przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch biletów, w tym jednego dla dziecka w wieku do 14 lat.
14. Legitymacje studenckie, uczniowskie, dowody osobiste lub inne dokumenty uprawniające do zakupu biletów w obniżonej cenie sprawdzane są wraz z biletami przy wejściu na salę kinową lub przy kasie biletowej w momencie zakupu biletu. Brak stosownego dokumentu bądź odmowa jego okazania może skutkować niezrealizowaniem usługi, tj. odmową wpuszczenia na salę kinową.
15. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości. Kategoria wiekowa danego filmu jest ustalana przez jego Dystrybutora i Kino Baśń nie ma na tą decyzję wpływu. Obowiązkiem rodziców
i opiekunów prawnych przed zakupem biletu dla osoby małoletniej jest sprawdzenie kategorii wiekowej danego filmu oraz opisu filmu. W przypadku filmów posiadających ograniczenia wiekowe, obsługa Kina Baśń przy sprzedaży biletu może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Brak lub odmowa okazania takiego dokumentu może skutkować odmową sprzedaży biletu. Obsługa Kina Baśń może również odmówić wpuszczenia na salę kinową osoby z zakupionym biletem, wobec której stwierdzi na postawie okazanego dokumentu, iż nie spełnia ona wymagań kategorii wiekowej lub gdy osoba ta nie posiada bądź odmówi okazania stosownego dokumentu.
16. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu
i na wyznaczoną godzinę.
17. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
18. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.
19. Po wejściu na salę kinową należy zajmować miejsce wskazane na bilecie. W sytuacjach awaryjnych kasa biletowa może wydawać bilety bez numeracji miejsc, wówczas widzowie zajmują miejsca wskazane im przez obsługę Kina Baśń.

§ 3
1. Repertuar Kina dostępny jest na stronie www.mokpiastow.pl oraz w lokalu Kina Baśń.
2. Kino Baśń nie ponosi odpowiedzialności za repertuar dostępny na innych stronach internetowych, publikowany w środkach masowego przekazu lub innych materiałach i miejscach, na które Kino Baśń nie ma wpływu.
3. Projekcja filmu może być poprzedzona reklamami, zwiastunami filmów lub innymi przekazami promocyjnymi. Godziny rozpoczęcia seansów wskazane w repertuarze, cennikach oraz innych reklamach i ofertach Kina Baśń określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu których rozpoczyna się emisja filmu.

§ 4
1. Na terenie Kina Baśń obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw.
e-papierosów i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
2. Na terenie Kina Baśń obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.
3. Na terenie Kina Baśń zabronione jest prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa.
4. Na terenie Kina Baśń obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np. walizek) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających i psychotropowych.
5. Zabronione jest wprowadzanie na teren Kina Baśń zwierząt (wyjątek stanowią psy w charakterze przewodników osób niepełnosprawnych).
6. W sali kinowej podczas seansu filmowego obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania, zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde ujawnione złamanie tego zakazu będzie zgłaszane organom ścigania.
7. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk oraz schowania tych przedmiotów na czas trwania seansu filmowego (np. w plecaku, torebce, kieszeni).
8. Osoby przebywające na terenie kina mają zakaz wstępu do pomieszczeń technicznych, pomocniczych i magazynowych, oznakowanych znakami „Wstęp wzbroniony”, a także w trakcie seansu filmowego nie mogą przebywać w ciągach komunikacyjnych, korytarzach i przejściach ewakuacyjnych.

§ 5
1. Za osoby małoletnie, przebywające na terenie Kina Baśń odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Osoby przebywające na terenie kina są obowiązane do podporzadkowania się poleceniom obsługi Kina Baśń (w tym także pracownika ochrony), co dotyczy w szczególności seansów w godzinach nocnych, imprez organizowanych w kinie oraz sytuacji nadzwyczajnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia.
3. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających oraz zachowujące się agresywnie mogą nie zostać wpuszczone na teren Kina Baśń, zaś obsługa kina może w takiej sytuacji odmówić sprzedania biletu i produktów barowych oraz wyprosić taką osobę z kina, bez zwrotu kosztów za bilety.
4. Obsługa Kina Baśń ma prawo odmówić wstępu na teren kina, a w szczególności na salę kinową, lub wyprosić osobę zachowującą się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób zagrażającą klientom lub pracownikom kina. W przypadku wskazanym powyżej nie przysługuje zwrot kosztów za bilety.
5. Obsługa Kina Baśń może odmówić sprzedaży biletu w przypadku, gdy: istnieje podejrzenie, że klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub też swoim zachowaniem może zagrażać bezpieczeństwu; klient nie spełnia wymogów kategorii wiekowej określonej dla danego seansu filmowego; sens filmowy został odwołany.
6. W sytuacjach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom przebywających w kinie lub w celu weryfikacji przestrzegania zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na teren kina, obsługa Kina Baśń (w tym także pracownik ochrony) jest uprawniony do poproszenia osób wchodzących lub przebywających na terenie kina o okazanie zawartości toreb, plecaków, kieszeni odzieży itp. Osoba odmawiająca okazania wnoszonych rzeczy zostanie wyproszona z kina za zwrotem ceny zakupionego przez nią biletu.

§ 6
1. Rzeczy znalezione lub porzucone w kinie będą przekazywane do biura rzeczy znalezionych po upływie 30 dni od znalezienia ich przez obsługę Kina Baśń.
2. Toalety kinowe przeznaczone są wyłącznie dla klientów Kina Baśń.
3. Parkowanie samochodów oraz składowanie jakichkolwiek przedmiotów na drogach dojazdowych do obiektu jest zabronione. Parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach oznakowanych właściwymi znakami ruchu drogowego, zezwalającymi na postój i parkowanie.

§ 7
1. Jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu seansu jest dłuższe niż 30 minut, widz ma prawo
do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet lub do jego zamiany na inny seans.
2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w bieżącym repertuarze lub konieczność odwołania seansu, kasa Kina Baśń dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupione bilety.
3. Zwrotu biletu zakupionego w ramach zakupów on-line można dokonać zgodnie z zapisami Regulamin zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.mokpiastow.pl .
4. Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i socjalnych nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w Kinie Baśń należy zgłaszać niezwłocznie do kierownika kina lub jego zastępców obecnych w kinie w momencie składania reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Reklamacje dotyczące seansu filmowego, projekcji specjalnych należy zgłaszać podczas seansu lub niezwłocznie po jego zakończeniu.

Piastów, 23 września 2020 r.

Informujemy, że do projekcji 3D wymagane jest posiadanie lub zakup okularów 3D.
Cena okularów 3D wynosi 3 zł.

Close Menu
Rozmiar czcionki
Kontrast