Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie  jako podmiot realizujący zadanie pt.  Nowe pomieszczenie kasowe oraz zwiększenie liczby dostępnych miejsc w Sali kinowej sposobem na poprawę warunków funkcjonowania „Kina Baśń”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytet Modernizacja kin Sesja 1/2017 współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty (w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego) na następujący przedmiot zamówienia:

  1. prace budowalne mające na celu utworzenie nowego pomieszczenia kasowego według załączonego przedmiaru robót budowlanych (stanowiącego załącznik nr 4),
  2. dostawa i montaż nowych fotelu kinowych (według specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5).

Szczegóły zamówienia zostały opisane w załącznikach udostępnionych poniżej.

Termin złożenia ofert upływa dnia 19.05.2017 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia rozumiany jako publikacja wyników postępowania określony został na dzień 23.05.2017 o godzinie 15:00.

Dokumenty do zapytania ofertowego:

 

 

Komunikat o wyborze oferty

Protokół

Załączniki do protokołu