Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie  jako podmiot realizujący zadanie pt.  Modernizacja sceny kinowej, zakup i montaż foteli audytoryjnych oraz zakup i wdrożenie systemu internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów sposobem na poprawienie warunków funkcjonowania instytucji kinowej „Kina Baśń”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytet Modernizacja kin Sesja 1/2016 współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty (w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego) na następujący przedmiot zamówienia:

a.            dostawa oraz wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów,

b.            prace budowalne związane z modernizacją sceny kinowej.

Szczegóły zamówienia zostały opisane w załącznikach udostępnionych poniżej.

Termin złożenia ofert upływa dnia 30.06.2016  o godzinie 15:00.

Termin rozstrzygnięcia rozumiany jako publikacja wyników postępowania określony został na dzień 31.06.2016 o godzinie 15:00.

Dokumenty do zapytania ofertowego:

 

W imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie poniżej publikuję wyniki przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego w ramach zadania pt. Modernizacja  sceny kinowej, zakup i montaż foteli audytoryjnych oraz zakup i wdrożenie systemu internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów sposobem na poprawienie warunków funkcjonowania instytucji kinowej „Kina Baśń” realizowanego w   ramach Programu  Operacyjnego  Rozwój  Kin,  Priorytet Modernizacja kin Sesja 1/2016 współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 na dostawę systemu sprzedaży i rezerwacji biletów oraz prac budowalnych związanych z modernizacją sceny kinowej:

  1. Protokół wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/2016 – pobierz
  2. Załączniki do protokołu – pobierz

Z wyrazami szacunku

Wanda Przybylak

p.o. Dyrektora